Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 11 maart a.s.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 11 maart a.s.

Graag nodigt het bestuur alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Samen met de leden willen wij onze club blijven verbeteren, en hun input en feedback is daarbij onontbeerlijk.

Kom daarom ook op maandag 11 maart vanaf 19.15 uur!

Wij doen deze avond verslag van het afgelopen jaar en zullen onze plannen voor het komende jaar toelichten. We nemen afscheid van Dick Zeegers als onze voorzitter en hopen zijn beoogde opvolger Bas Mondriaan en Dennis de Jong als nieuwe bestuursleden te mogen begroeten. Verder zullen de gewijzigde statuten ter goedkeuring worden voorgelegd. En natuurlijk is dit ook het moment voor onze leden om aan ons te laten weten wat voor hen belangrijk is. De agenda vind je hieronder en via deze link: agenda ALV 2024. Alle verdere informatie zal tijdens de vergadering op een scherm worden gepresenteerd.

namens het bestuur, Peter Klaver, secretaris

AGENDA

Datum: Maandag 11 maart 2024  
Aanvang: vanaf 19.15 uur 
Start vergadering: 19.30 uur 

Locatie: Clubhuis Tennisvereniging Ilpendam 

1. Opening 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
3. Notulen ledenvergadering d.d. 9 januari 2023 
4. Jaarverslag ledenadministratie/wedstrijdzaken 
5. Financieel jaarverslag
a. Toelichting exploitatieoverzicht en balans
b. Verslag kascommissie, benoemen nieuwe kascommissie 
c. Begroting en vaststellen contributie 
6. Statutenwijziging
7. Vooruitblik 2024 
8. Aftreden/verkiezing bestuursleden
Aftredend Dick Zeegers als voorzitter
Het bestuur stelt voor de volgende personen als bestuurslid te benoemen:
– Bas Mondriaan als voorzitter
– Dennis de Jong als algemeen bestuurslid
9. Rondvraag
10. Sluiting