Tennisvereniging Ilpendam

Privacyverklaring

 

 

Privacy & onze sportvereniging: de privacyverklaring en het vragen van toestemming
Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In verband met deze nieuwe wetgeving hebben wij onderstaande privacyverklaring opgesteld. Doel hiervan is het duidelijk maken wat we met de persoonsgegevens van onze leden doen.

 

PRIVACYVERKLARING
Dit is een privacyverklaring van Tennisvereniging Ilpendam gevestigd te Lepelaarstraat 62, 1452 XM te Ilpendam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40624134. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
(a) lid wilt worden van de vereniging;
(b) via het contactformulier contact met ons opneemt;
(c) wilt deelnemen aan door de vereniging georganiseerde competitie, jeugdactiviteiten, evenementen en toernooien;
(d) wilt deelnemen aan de door de tennisschool georganiseerde tennislessen en activiteiten;
(e) wilt deelnemen aan competitie, evenementen, toernooien.

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons-)gegevens:
(a) naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht;
(b) lidmaatschapsnummer dat wordt verstrekt door de KNLTB na inschrijving lidmaatschap van de vereniging;
(b) uw bankrekeningnummer voor de financiële administratie t.b.v. verzenden contributienota en incasseren contributiegelden;
(c) uw voorkeur omtrent betaling van contributie (machtigingsformulier);
(d) de met u gemaakte afspraken over het door u gekozen lidmaatschap en/of afspraken die met u zijn gemaakt inzake uw lidmaatschapsovereenkomst met de vereniging.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
(a) het lidmaatschap te effectueren;
(b) registratie voor deelname aan competitie, toernooien, activiteiten, tennislessen;
(c) nieuwsbrieven te verzenden;
(d) contact met u op te nemen of te onderhouden;
(e) dienstverlening te verbeteren;
(f) de website te optimaliseren.

 

2. INFORMATIE, INZAGE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens
tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

2.2 U kunt contact opnemen met Bestuur via info@tvilpendam voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door sponsors.

 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en we zullen passende maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

3.2 Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

3.3 Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

4. DERDEN

4.1 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
Deze derden (verwerkers) werken op grond van een, indien daartoe noodzakelijk, een met ons afgesloten verwerkersovereenkomst.

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
(a) Tennisschool Fast Forward, inzake registratie van uw deelname aan tennislessen en activiteiten;
(b) KNLTB, i.v.m. registratie van uw lidmaatschap van de vereniging
(c) LISA Sports Informatiesystemen, het club-management-systeem wat de KNLTB inzet voor de Ledenadministratie via KNLTB club;
(d) Incassobureau, ingeval na 2 aanmaningen van contributie u nalatig bent in betalen van contributie.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website & Social Media,
tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).
De vereniging heeft op de website een Fotoprotocol geplaatst, waarin u nader wordt geïnformeerd over het gerechtvaardigd belang van de vereniging inzake beeldmateriaal.

4.3 In het clubhuis zijn persoonsgegevens van leden met SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) diploma’s en IVA (instructie Verantwoord Alcohol schenken) certificaten aanwezig. Deze dienen, voor afdeling handhaving, van de Gemeente Waterland ter inzage te liggen.

 

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk
gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen

Voor vragen u terecht bij onze secretaris via info@tvilpendam.nl

 

Versie 1, 21 mei 2018, privacyverklaring TV Ilpendam

Naar een model van de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht (www.verenigingenrecht.nl)